Vị trí

BỆNH VIỆN GANGDONG GUMI

Address
46, Indong 20-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea. (39399)
Số điện thoại
+82-1599-9669
Trung tâm khám chữa quốc tế
+82-54-478- 9777
Email
ghc@gumigd.com