Эмчилгээний төрөл

Тусгай эмчилгээний төв

Хуудасны бичигдэл бэлтгэгдэж байгаа

Түргэн хугацаанд шинэ мэдээ оруулана.